เพาะเห็ดนางฟ้า

-  ก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 700 ก้อน

-  พื้นที่ด้านทิศตะวันออก อาคารเรียนหลังที่ 4 โรงเรียนนาคำวิทยา 30 ตารางเมตร

-  ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 โรงเรียนนาคำวิทยา